építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

Mészáros Csaba építőmérnök

Telefon: 06 30/132-5990 mcsaba@muszakiellenormcsaba.hu

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Mészáros Csaba egyéni vállalkozó adatkezeléséről

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse Mészáros Csaba egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket, amelyeket az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint megismertesse az Érintettekkel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), alapján fennálló adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, az adatokat bizalmasan kezeli és bizalmas jelleg és az adatok integritásának megőrzése érdekében informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre.

 1. Fogalommeghatározások:

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR rendelet 1. fejezet 4. cikkében meghatározott

fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy

közvetve – azonosítható természetes személy;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása

céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a

személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét

természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és

technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható

természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek

alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami

jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi

szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban

férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi

szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó

adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb

szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok

kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes

adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó

minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára

vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett

biológiai minta elemzéséből ered;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó

minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti

a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó

személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra

vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„tevékenységi központ”:

 1. a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli

központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire

vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi

tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett

döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

 1. b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli

központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli

hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó

tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési

tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott

kötelezettségek vonatkoznak;

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy

adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve

amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e

rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi

formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és

egyesületeket is;

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az

Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó

egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy

közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy

adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi

szerv;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

 1. a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban

tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található

tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

 1. b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor

úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős

mértékben érint érintetteket;

„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos

kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra

vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell

mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben

a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és

tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt

szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy

amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

 1. Adatkezelő adatai:

Adatkezelő cégneve: Mészáros Csaba egyéni vállalkozó

Adatkezelő székhelye: 8500 Pápa, Teleki utca 81..

Adatkezelő adószáma: 60055697-1-39

Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36301325990

Adatkezelő e-mail címei: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Adatkezelő internetes honlapja: https://muszakiellenormcsaba.hu/

Adatkezelő Facebook oldala: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094135111094

 

 1. Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja minden esetben a célhoz kötött „Adatkezelési hozzájárulás nyilatkozat és

tájékoztatás” mellékletben található meg. Az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés

során a személyes adatok felvétele és kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásán,

vagy szerződéses jogviszonyon alapul.

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így

különösen a GDPR rendelettel és az Infotv.-nyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően

kezeli.

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

Adatkezelő a kezelt személyes adatok kezelése kapcsán az alábbi irányelveket veszi figyelembe és tartja

be:

- Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és

tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi.

- Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű

célból történik, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem

minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a GDPR rendelet értelmezésében vett

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai

célból történő további adatkezelés.

- Adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek,

relevánsak és az adatkezelés céljai szempontjából a szükségesre korlátozódnak.

- Pontosság: a személyes adatok pontosak és naprakészek. Az Adatkezelő minden ésszerű

intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan

személyes adatokat haladéktalanul törölje, vagy helyesbítse.

- Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az

Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig

teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet

sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésének

megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy

statisztikai célból kerül majd sor, a rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak

védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is

figyelemmel.

- Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését az Adatkezelő oly módon végzi, hogy

megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes

adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is beleértve.

- Elszámoltathatóság: az Adatkezelő képes az alkalmazott irányelveknek való megfelelés

igazolására.

 1. Adatok továbbítása

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a 6. pontban felsorolt adatfeldolgozók felé továbbíthatja

célhoz kötötten, az adatok bizalmas jellegét és integritását biztosítva. Az Adatkezelő a felsoroltakon

kívül az Érintett személyes adatait nem továbbítja sem országon belül, sem az Unión belül, sem

harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

 1. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az alábbi adatfeldolgozókkal áll kapcsolatban:

- webtárhely és kapcsolódó e-mail szolgáltató: DotRoll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; Cg. 01-09-882068; honlap: www.dotroll.com; adatkezelési tájékoztató: https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf

- e-mail szolgáltató: Google Inc., Mountain View, California, USA; adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy

- közösségi oldal: Meta Platforms Inc., Menlo Park, California, USA; adatkezelési tájékoztató: https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy/

 

 1. Adatkezelés időtartama

Az adatok tárolásának időtartama adatkezelés céljának megvalósulásáig tart és az „Adatkezelési

hozzájárulási nyilatkozat és tájékoztatás” dokumentumban kerül meghatározásra.

 1. Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően az Érintett önkéntes

hozzájárulása, vagy szerződéses jogviszony alapján az alábbi személyes adatait kezelheti az adatkezelés céljának függvényében: cégnév, kapcsolattartó/Érintett neve, céges/üzleti telefonszámai, céges/üzleti

e-mail címei, céges/üzleti postacímei, az Érintett informatikai eszközeinek adatai, Microsoft személyes

adatok, felhasználónevek, jelszavak.

A jelen tájékoztatóban felsorolt adatkörök irányadó jellegűek, pontosításuk eltérés esetben az

„Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat és tájékoztatás” dokumentumban történik.

 1. Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- adatkezelés célja;

- az Érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a

nemzetközi szervezeteket;

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok

kezelése ellen;

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető

információ;

- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel

jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására

kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR

rendelet 46. cikk szerinti megfelelőségi garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére

bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken

alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,

az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani,

kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 1. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. A törléshez, elfeledéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike

fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték;

 1. b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

más jogalapja;

 1. c) az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben az közérdekű vagy az adatkezelőre

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,

vagy ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges (kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,

különösen, ha az Érintett gyermek), és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 1. d) az Érintett a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés

ellen tiltakozik;

 1. e) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 2. f) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 1. g) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a törlendő személyes adatot korábban, akkor köteles

az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtenni az ésszerűen

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az

adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlési kérés nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés továbbra is szükséges az alábbiakra

tekintettel:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;

 1. c) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló

munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális

ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások

irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi

szakemberrel kötött szerződés értelmében;

 1. d) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a

határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi

ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a

biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét

intézkedésekről rendelkezik az Érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen

a szakmai titoktartásra vonatkozóan;

 1. e) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 2. f) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai

célból.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozást, és az Adatkezelő ennek köteles eleget tenni,

amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az Érintett a GDPR rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Adatkezelő a

tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. A tiltakozáshoz való jog

A GDPR rendelet alapján az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból

bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése kapcsán:

 1. a) amennyiben az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, vagy ha az adatkezelés az

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha

ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai

és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az

Érintett gyermek), vagy

 1. b) ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, beleértve a

profilalkotást is.

Amennyiben fenti esetek okán az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő az adatokat

nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra,

hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellenközvetlen

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem

kezelhetők, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,

akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelet szerinti tudományos és történelmi kutatási célból

vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból

tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű

okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség

A tiltakozás elektronikus úton is beküldhető az Adatkezelő részére.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR rendelet 20. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a

rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő

kezeléséhez, vagy

 1. b) az Érintett kifejezett hozzájárulását adta különleges személyes adatok egy vagy több konkrét

célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy a GDPR

rendelet 9. cikk (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az Érintett hozzájárulásával,

vagy

 1. c) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy

az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez

szükséges;

és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő az Érintett részére a fenti pontok szerint megvalósítandó adatkérést xml formátumban

teljesíti, azt az Érintett részére az Érintett által biztosított adathordozón adja át.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az

erre vonatkozó kérést az Érintettnek minden esetben írásban, személyazonosságának igazolása mellett

kell megtennie.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az elfeledéshez való jog gyakorlását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait,

azaz a hordozott adatok köre csakis az Érintettre vonatkozhat.

 1. Hozzájárulás visszavonása

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás

megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatást kap. A hozzájárulás visszavonása a 14.2. számú

„Adatkezelési hozzájárulás visszavonása nyilatkozat” dokumentum segítségével tehető meg.

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy

panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye

vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá

vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal

kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről.

Az Adatkezelő köteles betartani a Felügyeleti hatóság által hozott döntést.

Az illetékes Felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság, melynek elérhetőségei:

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06.1.391.1400
 • Fax: 06.1.391.1410
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Honlap: http://www.naih.hu
 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő szavatol azért, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán Érintett személyekre nem

terjed ki olyan döntéshozatal hatálya, ami rájuk joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintené.

Kivételt képeznek azon esetek, amikor:

 1. a) az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,

amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló

megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 1. c) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Referenciák

 • Referenciáim

  Példák munkáimból: Építési műszaki ellenőr 6 MW gázmotoros kiserőmű és akkupark építése, ~850 m2 beép. szintterület, Győr Üzemcsarnok építése, ~550 m2 hasznos alapterület, Sopron Raktárcsarnok építése, ~1500 m2 hasznos alapterület, Pápa Üzemcsarnok építése, ~500 m2, Tótvázsony Könnyűszerkezetes lakóépületek (pl.: Győr, Teleki) Felelős műszaki vezető Családi lakóház, Ábrahámhegy Családi lakóház, könnyűszerkezet, Gyulakeszi Iker lakóház, könnyűszerkezet, Fonyód       Néhány referenciamunka az építéskivitelezésben korábban szerzett tapasztalataimból: lakóépületek: Álomház 1. és 2. ütem, Bástyasarok társasház 4. ütem – Pápa közösségi épületek: rk. templom – Pápa-Borsosgyőr, Munkácsy M. Általános Iskola komplex felújítás és bővítés – Pápa, Református Közösségi Ház, Református Püspöki Palota – Pápa, Szent József Kápolna és Közösségi Ház szerkezetépítés – Pápa, Mentőállomás - Pápa ipari épületek: Locargo logisztikai épület 2. ütem építése – Veszprém, Haribo ipari épület építése – Nemesvámos, Inter-Thermo ipari csarnok építése – Pápa, Doroti Pack ipari csarnok – Csót, ipari szennyvíztisztító szerkezetépítés – Gic; Bakonyerdő ZRt irodaház - Pápa mezőgazdasági épületek és építmények: Veszprémvarsány, Románd, Bakonyszentlászló, Szany, Egyházaskesző, Pápa, stb…